Group Ari X Mindy

 
NameSexCommentsFatherMotherBreederPedigree
Poison-2015Perm
Poison-2015
M   Ari-2009Perm Mindy-2009Perm Tone Coughlin Pedigree
Sister-2015Perm
Sister-2015
F   Ari-2009Perm Mindy-2009Perm Tone Coughlin Pedigree
Skid-2015 (L)Perm M   Ari-2009Perm Mindy-2009Perm Tone Coughlin Pedigree
Tesla-2015Perm
Tesla-2015
F   Ari-2009Perm Mindy-2009Perm Tone Coughlin Pedigree
Warrant-2015Perm
Warrant-2015
M   Ari-2009Perm Mindy-2009Perm Tone Coughlin Pedigree
Winger-2015Perm M   Ari-2009Perm Mindy-2009Perm Tone Coughlin Pedigree