PEDIGREE

...
Rev
Lance Mackey
...
Zorro - 1999(L)
Lance Mackey
...
...
Rosie - 1998
Tim Osmar
...
Fancy
Dean Osmar
...
...
Frosty
Bill Sullivan
...
Zorro
Lance Mackey
...
Dot - 2003
Brennan Norden
...
Devo
Lance Mackey
...
Scarlet
Amy Wright