PEDIGREE

Maple
Cim Smyth
...
Squirt
Cim Smyth
...
Salty
Doug Swingley
...
Oden
Doug Swingley
...
Mountain Dew - 1996
Doug Swingley
...
Dolly
Doug Swingley
...
Elmer - 1991(L)
Doug Swingley
...
Daisy - 2006(L)
Doug Swingley
...
Jane
Cim Smyth
...
Louie
Cim Smyth
...
Buck
- Dayton
...
Babe
Cim Smyth
...
Sparkles
Doug Swingley
...
Batman
Cim Smyth
...
Data
Cim Smyth