PEDIGREE

Maple
Cim Smyth
Squirt
Cim Smyth
Salty
Doug Swingley
Oden
Doug Swingley
Mountain Dew - 1996
Doug Swingley
Dolly
Doug Swingley
Elmer - 1991(L)
Doug Swingley
Daisy - 2006(L)
Doug Swingley
Jane
Cim Smyth
Louie
Cim Smyth
Buck
- Dayton
Babe
Cim Smyth
Sparkles
Doug Swingley
Batman
Cim Smyth
Data
Cim Smyth