PEDIGREE

Emma
Cim Smyth
Beaver
Cim Smyth
Squire
Cim Smyth
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Jackie
- Dayton
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Phoenix
Cim Smyth
Newt
Cim Smyth
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Legs
Cim Smyth
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown