PEDIGREE

Cake
Cim Smyth
Brownie
Cim Smyth
Spock
Cim Smyth
Maximus - 2003(L)
Doug Swingley
Unknown
Wendy
Cim Smyth
Yoder
Cim Smyth
Alice
Cim Smyth
Emma
Cim Smyth
Beaver
Cim Smyth
Squire
Cim Smyth
Jackie
- Dayton
Phoenix
Cim Smyth
Newt
Cim Smyth
Legs
Cim Smyth