PEDIGREE

Walter
Ken & Lori Chezik
...
Titus - 2001
Ken And Lori Chezik
...
Celt - 1995(L)
Ken And Lori Chezik
...
Cut
Ken And Lori Chezik
...
Slice
Ken And Lori Chezik
...
Unknown
...
Unknown
...
Rasin
Ken And Lori Chezik
...
Unknown
...
Unknown
...
Ki
Ken And Lori Chezik
...
Chet
Ken And Lori Chezik
...
Unknown
...
Unknown
...
Song
Ken And Lori Chezik
...
Jack
Ken And Lori Chezik
...
Bonnie
Tim White
...
Bjork
Erdal-Aase
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Rimi
Haugen
...
Arden
Raitto
...
Unknown
...
Unknown
...
Lena - 2001(L)
Boysen\Engli
...
Braco
Marianne Norheim
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Pippi
Ole Petter Engli
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Minni
Ole Petter Engli
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown
...
Unknown